Trở thành công dân châu Âu, tự do du lịch toàn cầu với quốc tịch Bulgaria