Đông Dương ký sự – Kỳ 2: Pakse không chỉ có lạp xường