Ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Sư phạm Pakse, CHDCND Lào