Vinmec hợp tác với bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc từ năm 2019