An toàn phòng cháy chữa cháy: Vấn đề sống còn cho doanh nghiệp