Bulgaria Công Nhận Trường Hợp Kết Hôn Đồng Giới Đầu Tiên