Khai Mạc Chương Trình “Những Ngày TP Hồ Chí Minh Tại Champasak Năm 2017”