“LIFE IN MOTION” SHOW 2019 – KỶ NGUYÊN MỚI CỦA LĨNH VỰC THỜI TRANG VÀ NGUYÊN LIỆU