Kinh nghiệm tự học giúp bạn hòa nhập với môi trường đào tạo ở Mỹ