Lấy Bằng Cử Nhân Hệ 4 Năm Trong Vòng 21 Tháng Tại Đại Học Northeasten