Lấy bằng cử nhân hệ 4 năm trong vòng 21 tháng tại đại học Northeasten