Khí thiên nhiên hóa lỏng – Nguồn nhiên liệu của tương lai