Tin vui với CNG Việt Nam: doanh thu vượt 7% so với mục tiêu đề ra