Người trẻ phải làm gì khi tình trạng cắt giảm nhân sự đang gia tăng